Integritetspolicy

POLICY – Behandling av personuppgifter

Denna dag, 2018-05-24, har följande policy upprättats för Multidator i Engelholm.

Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina
personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande
dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din
integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi
använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta
tillvara dina rättigheter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår
utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål och vi
strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning
och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla olika lagar.
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi
samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du
kan motsätta dig det.

Riktlinjer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i
annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på
personuppgifterna vi behandlar:
– Namn
– Adress
– E-postadress
– Telefonnummer
– Personnummer – vid arbete som faktureras med RUT-avdrag
– Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger, t.ex. i e-post

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
Vi försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina
personuppgifter.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina
personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra
skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan
fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
– Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
– Uppgifter som vi får från offentliga register
– Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
– Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss, t.ex. via e-post

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt.
Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver
personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot
intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Hur lång tid lagras dina uppgifter?
Vi lagrar dina uppgifter i vårt kundregister i 24-36 månader efter garantitiden för våra utförda
uppdrag hos er. Efter denna tiden raderas uppgifterna i kundregistret och då finns endast kopia på
fakturor på papper i vårt arkiv som sparas enligt lagar för hur lång tid bokföring skall sparas.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt
till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de
fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att
personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt, samt att endast nödvändig information
lämnas.

Ansvar
Multidator i Engelholm är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina
personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.